Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. SGS-4 „Reine"

11.12.2020
Příjem žádostí: 15.12.2020 - 15.2.2021 Alokace: 31 200 000  Kč
Výzva je společná pro všechny čtyři oblasti podporované v rámci programu Norských fondů a zaměřuje se na podporu informačních a vzdělávacích aktivit v oblasti ochrany ekosystémů, ovzduší, vod či změnu klimatu.

Na co můžete dotaci získat

 • Tvorba odborných a populárně-naučných výstupů za účelem jejich prezentování prostřednictvím sdělovacích prostředků s velkým počtem oslovených příjemců (masmédia) – rozhlasové pořady,
  dokumentární filmy
 • Tvorba populárně-naučných publikací tištěných či elektronických
 • Realizace kurzů, workshopů, školení, seminářů a přednášek pro odbornou veřejnost, přednášky pro školy a školská zařízení, environmentálně zaměřené školní projekty a obdobné aktivity s aktivním zapojením účastníků a jejich proškolením – veřejná správa a samospráva zejména v municipalitách, pracovníci malých a středních podniků, zemědělci, strážci přírody apod.
 • Realizace workshopů, seminářů, přednášek či soutěží pro širokou veřejnost se zaměřením na její specifické skupiny, které přicházejí do kontaktu se zvolenými tematickými oblastmi
 • Ostatní osvětové aktivity, kampaně na zvyšování povědomí a jejich různé formy (včetně digitálních)

Témata vzdělávacích a osvětových aktivit

 • Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech
 • Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší
 • Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod
 • Zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni

Kdo může žádat

Všechny české právnické osoby – veškeré subjekty a organizace, veřejné nebo soukromé, komerční nebo nekomerční a nevládní neziskové, založené jako právnické osoby v České republice

Fyzické osoby nejsou oprávněnými žadateli.

Výše dotace

130 000 – 1 300 000 Kč (5 000 – 50 000 EUR) na jeden projekt

Z prostředků Programu mohou být uhrazeny způsobilé výdaje ve výši 90 %.

Termíny pro podání žádosti

15. prosince 2020 (9:00 hod) – 15. února 2021 (12:00 hod)

Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do 30. června 2023.

Jak podat žádost

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

  Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Povinné přílohy k žádosti

 • Doklad o vedení bankovního účtu
 • Komunikační plán projektu
 • Seznam referencí
 • Pověření statutárním zástupcem k podání žádosti (pokud je relevantní)
 • Dohoda o partnerství, její návrh či oznámení záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy (pokud je relevantní)

Kompletní podmínky dotační výzvy naleznete níže v textu Výzvy SGS-4 Reine.

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy zasílejte na adresu norwaygrants@sfzp.cz

Dokumenty ke stažení