Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Dotace a půjčky > Norské fondy > Výzvy z Norských fondů > Detail výzvy

Výzva č. 1 „Rago“

8.4.2021
Příjem žádostí: 8.4.2021 - 11.6.2021 Alokace: 150 254 598  Kč
Výzva je zaměřena předkládání projektových záměrů týkajících se vědecko-výzkumných projektů, inovativních projektů a přenosu příkladů dobré praxe do podmínek ochrany životního prostředí v České republice.

Na co můžete dotaci získat

Předkládané projektové záměry musí být zaměřeny na implementaci reálných opatření (in situ) pro zlepšování stavu ekosystémů a ochranu biodiverzity. Zejména by se mělo jednat o tato opatření:

• pilotní a demonstrační projekty s ukončeným výzkumem nebo končící víceleté projekty, jež jsou zapsány v Informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, podporované z veřejných prostředků ČR;

• pilotní a demonstrační projekty, které nejsou běžně realizovány a financovány z veřejných prostředků ČR nebo jsou realizovány v obdobných ekosystémových podmínkách v zahraničí, v odlišných přírodních podmínkách a prostředí a slouží jako přenos příkladu dobré praxe do podmínek ČR nebo odlišných ekosystémů;

• podpora ostatních inovativních prvků, které nemohou být předmětem podpory Operačního programu životního prostředí a které mají prokazatelný přínos z pohledu zlepšování stavu ekosystémů a ochrany biodiverzity.

Jak dotační výzva probíhá

Výzva je vypsána jako dvoukolová.

  • V prvním kole výzvy budou posouzeny projektové záměry. Ty záměry, které budou expertní komisí doporučeny k podpoře, mohou být následně žadatelem předloženy do druhého kola výzvy formou standardní žádosti o finanční podporu.
  • Do druhého kola výzvy budou předkládány již kompletní žádosti vycházející z doporučených projektových záměrů prvního kola výzvy, případně upravené dle doporučení expertní komise.

Kdo může žádat

Veškeré subjekty a organizace založené jako právnické osoby na území České republiky (tj. veřejné, soukromé, komerční, nekomerční a nevládní neziskové organizace).

Výše dotace

5 200 000 – 26 000 000 Kč (200,000 – 1,000,000 eur)

Maximální míra podpory činí 90 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny podání projektových záměrů

8. dubna 2021 (12:00 hod) – 11. června 2021 (12:00 hod)

Jak podat projektový záměr

Elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP) z internetových stránek: zadosti.sfzp.cz.

Přečtěte si, jak podat žádost krok za krokem

Upozorňujeme žadatele, že na instruktážním videu pro systém AIS SFŽP ČR je popsán postup primárně pro Národní program Životní prostředí a pro výzvy z Norských fondů je třeba vkládat dokument „Podrobný popis projektového záměru“ přímo jako soubor a nikoliv jako dokument generovaný ze šablony, kterou Vám systém nabízí. Jedná se o nastavení systému AIS SFŽP ČR a tato šablona není pro výzvy z Norských fondů relevantní.

Povinné přílohy

První kolo výzvy: předkládání projektových záměrů

Povinné přílohy projektového záměru:

  • pokud je relevantní, tak dohoda o partnerství, její návrh či oznámení záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy,
  • projektový záměr zpracovaný samostatně dle závazné osnovy (viz příloha č. 1 výzvy).

Druhé kolo výzvy: dopracování projektového záměru do podoby žádosti o podporu

Povinné přílohy žádosti:

  • doklad o vedení bankovního účtu,
  • komunikační plán projektu,
  • pokud je relevantní, tak pověření statutárním zástupcem k podání žádosti,
  • pokud je relevantní, dohoda o partnerství, její návrh či oznámení o záměru spolupráce (Letter of Intent) v souladu s kapitolou č. 1 výzvy,
  • je-li relevantní, žadatel předloží také projektovou či obdobnou dokumentaci prokazující technické řešení navrhovaného opatření či plánovaný rozpočet projektu.

Kompletní podmínky dotační výzvy naleznete níže v textu výzvy.

Kontakt pro dotazy

Případné dotazy zasílejte na adresu: norwaygrants@sfzp.cz.

Dokumenty ke stažení