Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Pokyny pro příjemce podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR k finančnímu vypořádání za rok 2022

Pokyny pro příjemce podpory z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR k finančnímu vypořádání za rok 2022

13.01.2023
V souvislosti s pravidelnou inventurou pohledávek a závazků a v souladu s ustanovením Smlouvy o poskytnutí podpory vydává Státní fond životního prostředí ČR příjemcům podpory Pokyny k vypořádání poskytnutých prostředků za rok 2022 v rámci Národního programu Životní prostředí, Národního plánu obnovy, Norských fondů a Modernizačního fondu.

Pokyny se dále vztahují na prostředky SFŽP ČR poskytnuté na financování předprojektové přípravy strategických projektů v rámci přípravy administrace Operačního programu spravedlivá transformace.

Předmětem finančního vypořádání projektů za rok 2022 jsou pouze projekty, kterým byla v roce 2022 proplacena záloha. V případě projektů, u kterých v roce 2022 záloha vyplacena nebyla, nemají příjemci povinnost formulář finančního vypořádání předkládat .

U projektů, u kterých nebyly vyčerpány všechny prostředky určené na rok 2022 (a to včetně těch, které byly převedeny do roku 2022 z let předcházejících), Fond akceptuje jejich převod a automaticky navýší objem prostředků pro rok 2023. Automatický převod nevyčerpaných prostředků do dalšího roku se týká i projektů s ustanovením o finančně platebním kalendáři ve Smlouvě, není tedy potřeba pro rok 2023 předkládat finančně platební kalendář ani žádat o převod prostředků. Financování projektů v roce 2023 bude probíhat řádně dle Smlouvy.

V případě projektů, kterým byla v roce 2022 vyplacena záloha, obdrží příjemci Pokyny prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR (AIS SFŽP ČR). U projektů s vyplacenou zálohou, administrovaných jinak než prostřednictvím AIS SFŽP ČR, budou Pokyny zaslány do datové schránky nebo poštovní přepravou. Příjemci podpory jsou povinni se řídit těmito zaslanými Pokyny.

Doporučujeme příjemcům podpory Pokyny vytisknout a založit do složky projektu, u projektů s vyplacenou zálohou též vytisknout a založit obdržené finanční vypořádání pro případné budoucí kontroly.