Modernizační fond – landing 2023

Modernizační fond již po dvou letech svého fungování výrazně pomáhá České republice modernizovat energetická odvětví. Co ale ještě možná nevíte…

Slider

 

Víte, že …

Česká republika je v čerpání prostředků z Modernizačního fondu aktuálně nejúspěšnější zemí?

Z hlediska využívání prostředků patří Česko bez diskuze mezi nejúspěšnější země. Dokazují to nejen stovky podpořených projektů zásadního významu, ale zejména objem obhájených prostředků na úrovni Evropské investiční banky a Evropské komise. Tyto prostředky ke konci března 2023 dosáhly výše 187 miliard korun, a to za pouhé dva roky existence fondu.

… Česká republika bude mít z Modernizačního fondu k dispozici přibližně půl biliónu korun?

Díky revizi směrnice o EU ETS bude fond disponovat více penězi, než se původně předpokládalo. V roce 2021 se předpoklad alokace pohyboval ve výši 150 miliard korun, koncem loňského roku se odhad navýšil k 390 miliardám korun a aktuální scénáře naznačují, že by se alokace mohla šplhat přes 500 miliard korun.

… už stovky velkých projektů v teplárenství a průmyslu využilo prostředky z Modernizačního fondu?

Už více než čtyřem stovkám projektů byla schválena podpora ve výši 13,7 miliard korun. Jedná se o projekty z oblasti teplárenství, budování fotovoltaických systémů či dosahování energetických úspor v energeticky náročném průmyslu. Vyhlášeno bylo doposud 15 výzev.

… prostředky z Modernizačního fondu mohou čerpat nejen velké podniky, ale i nejzranitelnější domácnosti?

V minulém roce se Modernizační fond rozrostl o program HOUSEnerg – zdroj financí pro dotační titul NZÚ Light. Z něho získávají prostředky na podporu energetických úspor domácnosti nejvíce ohrožené energetickou chudobou. Za první tři měsíce fungování tohoto programu získalo podporu již více než 11 tisíc takových domácností.

… jenom modernizace sektoru teplárenství uspořila již tolik emisí, kolik zachytí za svůj život 162 milionů stromů?

Z prostředků Modernizačního fondu bylo doposud schváleno 19 projektů dekarbonizace tepláren, které přinesou snížení emisí CO2 o 1 623 000 t ročně. To odpovídá množství, které za svůj život pohltí 162 milionů stromů, což představuje více než 8 % celkového počtu stromů v ČR (dle webových stránek CzechForest).

… za rok a půl fungování Modernizačního fondu se podařilo téměř zdvojnásobit instalovaný výkon obnovitelné solární energie?

Modernizační fond přispěl na 416 projektů výstavby nových fotovoltaických elektráren s celkovým instalovaným výkonem 1 975 MWp. Pokud se podíváme do statistik, zjistíme, že ke konci roku 2022 dosahovat v České republice celkový instalovaný výkon solárních elektráren 2 460 MWp. Tedy projekty doposud podpořené z Modernizačního fondu celkový výkon solárních elektráren skoro zdvojnásobí.

… jenom podpořené projekty v oblasti průmyslu již nyní ročně ušetřily více než 1 400 vagónů hnědého uhlí?

Podporou projektů zaměřených na modernizaci energeticky náročného průmyslu, které čerpají podporu z programu ENERG ETS, došlo k roční úspoře přibližně 65 000 t uhlí. To odpovídá přibližně 1 400 vagónům uhlí ročně.

… Modernizační fond představuje revoluční šanci zvýšit energetickou soběstačnost také pro obce?

Malým obcím do 3 000 obyvatel nabízí Modernizační fond dotace na pořízení fotovoltaických systémů na střechy nekomerčních objektů. Větším, ale i malým obcím a veřejným subjektům navíc financuje potřebnou infrastrukturu pro budoucí rozvoj energetických společenství. Představuje tak první vlaštovku pro rozmach komunitní energetiky v ČR. Obce a veřejné subjekty mohou díky Modernizačnímu fondu začít posilovat svou soběstačnost za pomoci solární energie, ale také financovat nástroje, které jim umožní do budoucna s takto získanou energií efektivně nakládat.

… Modernizační fond myslí na budoucnost a přichází s podporou inovativních řešení jako jeden z prvních dotačních programů?

Již ve stávajících výzvách z Modernizačního fondu jsou podporována inovativní řešení jako podpora výroby vodíku nebo využívání vodíkových technologií. Umožněna je podpora efektivního nakládání a skladování vyrobené energie, ale také inovativní řešení jako je zachytávání a ukládání nebo využívání uhlíku. Podporována jsou i jiná řešení, která přispějí k naplnění ambiciózních klimatických cíle směrem k evropské uhlíkové neutralitě.

… letos čekají Modernizační fond výrazné změny a v plánu je celá řada novinek?

SFŽP ČR flexibilně reaguje na aktuální potřeby i vývoj alokace Modernizačního fondu směrem k urychlení dekarbonizace českého hospodářství. V této době probíhá aktualizace programového dokumentu. Hlavní změny by se měly týkat rozšíření stávajících deseti programů o další oblasti, kterými jsou např. podpora výroby a využívání zelených plynů a kapalin, modernizace energetických sítí a využívání chytrých řešení při sdílení a využívání energie.

Rovněž individuální a inovativní projekty, které usilují také o podporu z Inovativního fondu, by měli získat možnost čerpat prostředky z Modernizačního fondu a ruku v ruce získat podporu České republiky v rámci celoevropské soutěže o financování inovativních řešení. Jasno by mělo být v polovině roku 2023 po schválení dokumentu vládou.