Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Norské fondy: zveřejňujeme harmonogram výzev a alokací

Norské fondy: zveřejňujeme harmonogram výzev a alokací

06.05.2019
V dubnu program Norských fondů oficiálně zahájil svou implementační fázi úvodní konferencí a navazujícím kontaktním seminářem pro zájemce o projekty bilaterální spolupráce. V následujících měsících nás čekají první výzvy programu zaměřené na podporu konkrétních opatření i definování dlouhodobých přístupů proti dopadům změny klimatu, ochranu ovzduší i realizaci inovativních a pilotních projektů v ochraně životního prostředí.

Pojďme se podívat na předpokládaný harmonogram vyhlašování výzev a celkových alokací pro jednotlivé oblasti podpory.

Zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech

První z oblastí podpory s druhou nejvyšší alokací se svým zaměřením soustředí na projekty, které přináší nová inovativní řešení v ochraně životního prostředí. Rovněž navazuje na některé z projektů, které byly z Norských fondů podpořeny v rámci minulých období, kdy byly například vypracovány záchranné programy pro některé z ohrožených živočichů. Celková podpora této oblasti byla stanovena na 9 079 023 EUR.

Tato částka bude alokována pomocí jedné velké otevřené výzvy a dvou výzev pro projekty menšího rozsahu (SGS projekty). Jelikož se bude jednat o projekty s inovátorským řešením, budou žádosti předkládány v rámci tzv. dvoukolových výzev. Pouze komisí posouzené a doporučené projektové záměry budou moci v druhém kole žádat o finanční podporu projektu.

Označení Zaměření výzvy Termín Alokace (EUR) Minimální podpora (EUR) Maximální podpora (EUR)
Call 1a Předkládání záměrů projektů k posouzení odbornou komisí pro Call 1a Q3 2019
Call 1a Realizace pilotních projektů pro aplikaci výsledků vědecko-výzkumných a inovativních projektů v oblasti zlepšování stavu životního prostředí v ekosystémech do praxe Q1 2020 5 779 023 200 000 1 000 000
SGS 1b/c Projekty malého rozsahu: Implementace přírodě blízkých opatření pro zvýšení biodiverzity v ekosystémech mimo zvláště chráněná území; Implementace opatření na ochranu ohrožených druhů rostlin a živočichů (zejména uvedených na seznamech Červených knih ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů) Q4 2019 3 000 000 5 000 200 000
SGS 1d Projekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit Q1 2020 300 000 5 000 50 000

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

Druhá oblast podpory je zaměřena na doplnění tzv. bílých míst v monitorovací síti znečištění ovzduší v České republice a také implementaci pilotních opatření z lokálních akčních plánů na ochranu ovzduší. V rámci této oblasti se nabízí také možnost přeshraniční spolupráce například v regionech sousedících s Polskem.

U projektů malého rozsahu, které se zaměřují na monitoring znečištění způsobený lokálními topeništi, bude možné ověřit míru a závažnost tohoto znečištění nebo naopak efekt již dříve realizovaných opatření, např. i pomocí nízkonákladových senzorů. Celková alokace oblasti zaměřené na kvalitu ovzduší je 6 726 669 EUR. Částka je rozdělena do dvou otevřených výzev a dvou výzev na projekty malého rozsahu.

Označení Zaměření výzvy Termín Alokace (EUR) Minimální podpora (EUR) Maximální podpora (EUR)
Call 2a Monitorování a identifikace hlavních zdrojů znečištění ovzduší v regionech a tvorba akčních plánů pro zlepšení kvality ovzduší Q3 2019 2 500 000 200 000 750 000
Call 2b Realizace vybraných opatření identifikovaných v přijatých akčních plánech Q1 2022 2 926 669 200 000 750 000
SGS 2c/2e Projekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách lokálního znečištění ovzduší a realizace akčních plánů; Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v otázkách správného způsobu vytápění domácností, vhodných typů paliv a nezbytné údržby topenišť Q1 2020 300 000 5 000 50 000
SGS 2d Projekty malého rozsahu: Monitoring a identifikace místního znečištění zapříčiněného lokálními topeništi Q1 2021 1 000 000 10 000 100 000

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

Tématika zbytků léčiv ve vodách a mikropolutantů obecně se stala v posledních letech aktuálním tématem pro ochranu životního prostředí. Náš program se zaměřuje na zlepšení podmínek pro monitoring některých látek uvedených na seznamu prioritních či sledovaných látek a také na implementaci pilotních projektů na odstraňování zbytků léčiv z povrchových vod České republiky. Celková částka, která bude v rámci této oblasti dostupná žadatelům, je 6 726 669 EUR.

Tato částka bude rozdělena do dvou otevřených výzev a jedné výzvy na projekty malého rozsahu. Také v případě této oblasti bude součástí otevřené výzvy na projekty pilotních opatření dvoukolový proces hodnocení. Žadatelé musí nejprve předložit projektové záměry na posouzení odbornou komisí. Pouze schválené závěry mohou v návaznosti na toto hodnocení žádat o finanční podporu na realizaci projektu.

Označení Zaměření výzvy Termín Alokace (EUR) Minimální podpora (EUR) Maximální podpora (EUR)
Call 3a Zajištění infrastruktury a vhodných analytických metod pro identifikaci znečišťujících látek ve vodním prostředí (v souladu s nařízením evropské směrnice č. 2008/105/EC) Q1 2020 3 000 000 200 000 750 000
Call 3b Předkládání záměrů projektů k posouzení odbornou komisí pro Call 3b Q1 2020
Call 3b Implementace pilotních projektů pro snížení farmaceutického znečištění vodních toků Q4 2020 3 426 669 200 000 1 000 000
SGS 3c Projekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti snižování množství znečišťujících látek ve vodním prostředí Q1 2020 300 000 5 000 50 000

Zmírňování změny klimatu a adaptace na změnu klimatu na lokální úrovni

Oblast s nejvyšší celkovou alokací je zaměřena na zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům na lokální úrovni obcí a jejich okolí. Podporována bude tvorba adaptačních plánů na úrovni sídel a regionů a implementace pilotních přírodě blízkých zelených a modrých opatření, která budou v rámci těchto plánů identifikována. Celková alokace oblasti je 9 991 169 EUR.

Částka bude rozdělena pomocí dvou velkých otevřených výzev a dvou výzev pro projekty malého rozsahu. Podmínkou pro to, aby žadatel mohl získat prostředky na realizaci konkrétních opatření v rámci velkých otevřených výzev, je existence adaptačního/mitigačního plánu, což zajišťuje, že problematika klimatické změny je na úrovni dané lokality řešena komplexně a jedná se o součást strategického přístupu v boji proti ní.

Označení Zaměření výzvy Termín Alokace (EUR) Minimální podpora (EUR) Maximální podpora (EUR)
Call 4a Implementace přírodě blízkých opatření vycházejících z adaptačních a mitigačních plánů Q3 2019 4 000 000 200 000 1 000 000
Call 4b Implementace přírodě blízkých opatření vycházejících z adaptačních a mitigačních plánů Q3 2021 4 691 169  200 000  1 000 000
SGS 4c Projekty malého rozsahu: Zvyšování povědomí veřejnosti a budování kapacit v regionech v oblasti změn klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám Q1 2020 300 000 5 000 50 000
SGS 4a Projekty malého rozsahu: Tvorba adaptačních a mitigačních plánů a strategií v sídlech a regionech Q3 2019 1 000 000 5 000 50 000

Fond pro Bilaterální spolupráci

Specifickou součástí programu je Fond pro Bilaterální spolupráci (Bilaterální fond), z něhož je možné financovat tzv. bilaterální iniciativy. V rámci tohoto fondu je v tuto chvíli alokováno 150 000 EUR, které je možné využívat například k uhrazení cestovních nákladů při navazování pracovních kontaktů s partnerskou organizací z Norska, účast na vzdělávacích seminářích či pracovních školeních v Norsku apod.

Výzvy z tohoto fondu budou vyhlašovány během implementačního období průběžně a nezávisle na klasických výzvách. První výzva z Bilaterálního fondu bude vyhlášena již v polovině roku 2019 a žadatelům nabídne celkem 100 000 EUR. V případě klasických výzev nemusí mít žadatel pro svůj projekt norského partnera, nicméně bilaterální spolupráce bude vítanou součástí vašich projektů. Pro více informací o Bilaterálním fondu a spolupráci na mezinárodních projektech sledujte Partnerskou databázi programu. https://bf.sfzp.cz/

Ke stažení

Více informací o kontaktním semináři naleznete na bf.sfzp.cz/matchmaking-seminar