Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Nově vyhlášené výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace podpoří zpřístupnění území zasaženého těžbou uhlí

Nově vyhlášené výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace podpoří zpřístupnění území zasaženého těžbou uhlí

15.06.2023
Balíček výzev nabídne financování projektů na obnovu území po těžbě hnědého a černého uhlí v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji. Pro žadatele je připravena 1 miliarda korun na širokou škálu aktivit.
shutterstock_278239451 Zdroj: Shutterstock

Výzvy se zaměřují na přípravu koncepcí a projektů, navrácení krajiny přírodě podporou biodiverzity nebo opatření proti erozi s cílem území oživit, ať už zpřístupněním zajímavých lokalit či výstavbou cyklostezek. Důležitou podmínkou je realizace projektů ve vymezeném území, které bylo bezprostředně ovlivněno těžbou uhlí nebo na něj navazujícími činnostmi.

Podpora v tématu Koncepce a příprava projektů má za cíl rozvíjet plánování a koncepční rozvoj území zasaženého těžbou uhlí a podpořit přípravu projektů pro plánované navazující výzvy v oblasti Obnovy území. Příklady podporovaných aktivit v tomto tématu jsou:

 • pořízení územního plánu, územní studie, urbanistické studie, regulačního plánu nebo jeho změny,
 • příprava podkladů pro vznik chráněných území a registraci významných krajinných prvků,
 • příprava projektů (studie proveditelnosti, projektová dokumentace),
 • zpracování studie systému sídelní zeleně, územní studie krajiny a plánu územního systému ekologické stability,
 • podpora průzkumu rozsahu znečištění horninového prostředí a návrhu řešení sanace kontaminované lokality.

Podpora v tématu Příroda a krajina vychází z nastavení obdobných aktivit podporovaných v rámci OPŽP 2021-2027. Příklady podporovaných aktivit v tomto tématu jsou:

 • vytváření a obnova tůní a mokřadů, malé vodní nádrže, revitalizace a renaturace vodních toků a niv, nákup nemovitostí pro podporu renaturačních procesů,
 • vegetační krajinné prvky,
 • péče o přírodní stanoviště a druhy, opatření na podporu ohrožených druhů,
 • omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů,
 • zprůchodnění migračních překážek pro vodní a suchozemské živočichy.

Podpora v tématu Infrastruktura si klade za cíl zpřístupnit dotčené území občanům. Příklady podporovaných aktivit v tomto tématu jsou:

 • výstavba a modernizace komunikací pro cyklisty včetně doprovodné infrastruktury (mobiliář, osvětlení, odpočívadla, stojany na kola, stanoviště pro bikesharing apod.),
 • zpřístupnění a obnova lokalit s přírodní, kulturní nebo technickou hodnotou.

Ve všech výzvách je podpora zacílena do vymezeného území po těžbě a přesné vymezení cílového území včetně seznamu dotčených katastrálních území je součástí výzev. V případě územního plánu či jiných územně plánovacích dokumentů je toto území rozšířeno na území celé dotčené obce (aktivita 1.1 a 1.2 ve výzvě Koncepce a příprava projektů) či celé území dotčeného správního obvodu obce s rozšířenou působností (aktivita 3 ve výzvě Koncepce a příprava projektů).

Přehled výzev:

22. výzva – Koncepce a příprava projektů KVK

23. výzva – Koncepce a příprava projektů ULK

24. výzva – Koncepce a příprava projektů MSK

25. výzva – Příroda a krajina KVK

26. výzva – Příroda a krajina ULK

27. výzva – Příroda a krajina MSK

28. výzva – Infrastruktura KVK

29. výzva – Infrastruktura ULK

30. výzva – Infrastruktura MSK