Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Finanční manažer/ka Odbor financování projektů, Oddělení V. – financování, zástup za RD (820)

16. 1. 2023 - 26. 1. 2023
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 26. ledna 2023.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Finanční manažer/ka v Odboru financování projektů, Oddělení V. – financování, zástup za RD

Hledáme odborně zdatnou, pečlivou a komunikativní osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zajištění koordinace implementační struktury operačních programů OPŽP, a OPST a dalších programů podpory (NPŽP, ModFond, NorF, půjčky, IFN, NPO bez NZÚ, Kotlíkové dotace a další);
 • zajištění koordinace a přípravy plánů financování projektů v rámci programů, včetně zajištění a kontroly národního spolufinancování, sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů;
 • zajištění koordinace a metodického usměrňování procesu tvorby finančních částí operačních programů a programových dokumentů, vytváření závazných pokynů pro příjemce podpory v oblasti financování projektů;
 • spolupráce na stanovování jednotných prostupů a zásad výběru žadatelů o podporu včetně zohlednění vyhodnocení projektů;
 • spolupráce při provádění analytických, hodnotících a jiných systémových specializovaných činností na úseku finanční kontroly;
 • odpovědnost za finanční kontrolu velikosti podniku, podniku v obtížích, bonity a příp. úvěrové způsobilosti žadatelů o podporu, zajištění a kontrola podkladů pro právní akty – (Registrační listy, Rozhodnutí ministra, RoPD a příp. Smlouvy o podpoře vč. podkladů pro zástavní smlouvy;
 • odpovědnost za administraci a finanční kontrolu žádostí o platbu u přidělených projektů;
 • spolupráce na utváření a zajištění realizace systému financování veřejné správy;
 • spolupráce na gesci pravidelného ročního auditu finančního hospodaření Fondu;
 • spolupráce na návrzích interních metodických pravidel pro prověřování bonity a úvěrové způsobilosti žadatelů, zajišťování pohledávek, pro finanční řízení projektů a programů, uvolňování finančních prostředků z Fondu;
 • spolupráce na utváření a realizaci systému programového financování z centrálních zdrojů i ze zdrojů Evropské unie a její uplatňování v praxi;
 • zajištění vedení a administrativního zpracování přidělených projektů dle schválených manuálů, metodik a pracovních postupů pro jednotlivé programy podpory.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 30.780 – 45.420 Kč, v závislosti na počtu let praxe), dále nenárokové složky platu (osobní příplatek, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování, FKSP, pružnou pracovní dobu, 12 dnů home office/rok, odborné vzdělávání, jazyková výuka na pracovišti (AJ, FR, NJ), zaměstnanecké akce);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Další informace:

 • možný nástup: únor 2023 nebo dle dohody
 • místo výkonu práce: Praha, Olbrachtova 2006/9, Praha 4

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 26. 1. 2023 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Finanční manažer/ka OFP Od. V (820), zástup za RD

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Kateřina Savčenková

Odbor řízení lidských zdrojů

tel: +420 735 161 228

e-mail: kariera@sfzp.cz