Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Projektový/á manažer/ka, Odbor ochrany vod, Oddělení V, zástup za RD (713)

16. 2. 2023 - 26. 2. 2023
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 26. února 2023.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Projektový/á manažer/ka v Odboru ochrany vod

Oddělení V, zástup za RD

Hledáme odborně zdatnou, pečlivou a komunikativní osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zajištění komplexní agendy přidělených projektů v oblasti čištění a ochrany vod a zásobování pitnou vodou v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a Národního programu Životní prostředí (dále jen NPŽP) a případně ostatních programů administrovaných SFŽP ČR;
 • kontrola, posuzování a hodnocení projektových záměrů (žádostí o poskytnutí podpory) z technického hlediska (posuzování a kontrola podkladů včetně projektové dokumentace);
 • koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci OPŽP a NPŽP;
 • sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů;
 • koordinace procesu financování a monitorování projektů v informačním systému OPŽP a NPŽP;
 • koordinace procesu řešení následků nesrovnalostí a zpracovávání návrhů opatření k nápravě;
 • koordinace procesní kontroly;
 • spolupráce na přípravě podkladů pro jednání Rady Fondu, Výběrových komisí a Monitorovacího výboru;
 • zpracování informací pro ředitele Fondu, Ministerstvo životního prostředí ČR a další orgány státní správy a samosprávy o jednotlivých akcích a postupu jejich projednávání;
 • komunikace a konzultace dotazů s žadateli i potenciálními;
 • spolupráce s orgány státní správy a samosprávy v rámci agendy přidělených žádostí;
 • kontrola souladu přijatých žádostí s podmínkami výzvy a věcné hodnocení registrovaných žádostí;
 • zpracovávání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, k Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a k Smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR;
 • kontrola komplexního dodržování podmínek poskytování podpor, dohled na realizaci přidělených žádostí včetně monitorovacích návštěv;
 • zpracování souhrnných přehledů o problematice přidělených žádostí a podkladů k odborným stanoviskům v rozsahu své působnosti.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS (výhodou vzdělání technického směru se zaměřením na vodohospodářské stavby);
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 30.780 – 45.420 Kč v závislosti na počtu let praxe), dále nenárokové složky platu (osobní příplatek, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování, FKSP, pružnou pracovní dobu, 12 dnů home office/rok, odborné vzdělávání, jazyková výuka na pracovišti (AJ, FR, NJ), zaměstnanecké akce);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Další informace:

 • předpokládaný nástup: duben 2023 nebo dle dohody
 • místo výkonu práce: Praha, Olbrachtova 2006/9, Praha 4

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 26. 2. 2023 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Projektový/á manažer/ka_OOV_Od. V, zástup za RD (713)

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Mgr. Kateřina Savčenková

Odbor řízení lidských zdrojů

tel: +420 735 161 228

e-mail: kariera@sfzp.cz