Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Kontrolor/ka, Odbor veřejnosprávních kontrol, Oddělení II. (894)

24. 3. 2023 - 31. 3. 2023
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do 31. března 2023.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178a odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Kontrolor/ka v Odboru veřejnosprávních kontrol, Oddělení II. (894)

Hledáme otevřenou, komunikativní a pečlivou osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • samostatné provádění veřejnosprávních kontrol na místě u kontrolované osoby z pozice vedoucího kontrolní skupiny v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,
  o finanční kontrole, v platném znění, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění;
 • zajištění nezávislého a objektivního přezkoumání správnosti realizace podporovaných opatření v rámci dotačních programů administrovaných SFŽP ČR, vč. programu Nová zelená úsporám, prováděním kontrolní činnosti na místě u příjemců dotací na území ČR;
 • posuzování zjištěného stavu, při kterém se orientuje v projektové dokumentaci, ověřuje zadání veřejných zakázek a navazující shodu vlastní realizace s podmínkami z uzavřených závazků dle vydaných právních aktů a využívá znalostí z oblasti dotačních programů zaměřených na ochranu životního prostředí;
 • kontrola dodržování smluvních podmínek poskytování finančních podpor z hlediska ekologických, stavebně-technických, ekonomických a energetických parametrů s využitím aplikací pro výpočet energetického hodnocení budov a kontrolu velikosti energeticky vztažných ploch, včetně posuzování stavebních realizací ve vztahu ke zpracované projektové dokumentaci;
 • kontrola dodržování smluvních podmínek poskytování finančních podpor z hlediska dodržování požadavků na zadávání veřejných zakázek v souladu se zákonem
  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek;
 • komunikace s projektovými a finančními manažery kontrolovaných projektů a jejich informování o průběhu a výsledku provedených veřejnosprávních kontrol na místě;
 • zpracování protokolů z prováděných veřejnosprávních kontrol na místě u přidělených akcí/žádostí, kdy v pozici vedoucího kontrolní skupiny organizuje a koordinuje činnost kontrolní skupiny a celkově odpovídá za její výstupy.

Požadujeme:

 • minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou (§178a odst. 1 dle ZoSS);
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • pracovní poměr na částečný úvazek (14 hodin/týdně – 0,35 fond pracovní doby) na dobu určitou, která je stanovena dle dosaženého vzdělání (§178a odst. 2 dle ZoSS) nejdéle do 30. 9. 2023;
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování, FKSP, pružnou pracovní dobu, 12 dnů home office/rok, odborné vzdělávání, jazyková výuka na pracovišti (AJ, FR, NJ);
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída v rozpětí 30.780 – 45.420 Kč dle dosažené praxe při úvazku v plné výši) nenárokové složky platu (osobní příplatek v závislosti na schopnostech, dovednostech a výkonu, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů).
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • možnost dalšího vzdělávání a rozvoje.

Další informace:

 • nástup: 15. duben 2023 nebo dle dohody;
 • místo výkonu práce: Praha (Olbrachtova 2006/9, Praha 4).

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 31. března 2023 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte: Kontrolor/ka, Odbor veřejnosprávních kontrol, Oddělení II. (894).

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR
Ing. Lenka Vašová
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
tel: 267 994 421
e-mail: kariera@sfzp.cz