Právě se nacházíte: SFŽP ČR > O SFŽP ČR > Kariéra > Archiv nabídek pracovních míst > Detail nabídky zaměstnání

Projektový/á manažer/ka, Odbor ochrany vod, Oddělení IV., zástup za RD (707)

12. 5. 2023 - 22. 5. 2023
Nabídka pracovní pozice na Státním fondu životního prostředí ČR je platná do22. května 2023.

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSS“), výběrové řízení na dobu určitou v pracovním poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, na pozici:

Projektový/á manažer/ka v Odboru ochrany vod, Oddělení IV, zástup za RD

Hledáme odborně zdatnou, pečlivou a komunikativní osobnost, která by chtěla posílit náš tým na pracovišti SFŽP ČR v Praze.

Charakteristika pracovní činnosti:

 • zajištění komplexní agendy přidělených projektů v oblasti čištění a ochrany vod a zásobování pitnou vodou v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) a Národního programu Životní prostředí (dále jen NPŽP) a případně ostatních programů administrovaných SFŽP ČR;
 • kontrola, posuzování a hodnocení projektových záměrů (žádostí o poskytnutí podpory)
  z technického hlediska (posuzování a kontrola podkladů včetně projektové dokumentace);
 • koordinace a příprava plánů realizace projektů v rámci OPŽP a NPŽP;
 • sledování čerpání prostředků v rámci projektů a koordinace implementačních subjektů;
 • koordinace procesu financování a monitorování projektů v informačním systému OPŽP a NPŽP;
 • koordinace procesu řešení následků nesrovnalostí a zpracovávání návrhů opatření k nápravě;
 • koordinace procesní kontroly;
 • spolupráce na přípravě podkladů pro jednání Rady Fondu, Výběrových komisí a Monitorovacího výboru;
 • kontrola souladu přijatých žádostí s podmínkami výzvy a věcné hodnocení registrovaných žádostí;
 • zpracovávání podkladů k Rozhodnutí o poskytnutí dotace, k Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků a k Smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR;
 • kontrola komplexního dodržování podmínek poskytování podpor, dohled na realizaci přidělených žádostí včetně monitorovacích návštěv;
 • zpracování souhrnných přehledů o problematice přidělených žádostí a podkladů k odborným stanoviskům v rozsahu své působnosti.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání magisterského stupně – není třeba v případě, že zaměstnanec splňuje jednu
  z podmínek uvedených v § 178 odst. 2 ZoSS (výhodou vzdělání technického směru se zaměřením na vodohospodářské stavby);
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • dosažení věku 18 let;
 • trestní bezúhonnost;
 • svéprávnost a zdravotní způsobilost.

Splnění požadavku vzdělání a státního občanství ČR je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami nejpozději před konáním pohovoru. Splnění požadavku zdravotní způsobilosti pro kategorii prací 1. a svéprávnosti je uchazeč povinen doložit čestnými prohlášeními nejpozději před konáním pohovoru. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem
z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na plný úvazek na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené s možností prodloužení v případě čerpání neplaceného volna do 4 let věku dítěte;
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců (13. platová třída, platový tarif 30.780 – 45.420 Kč v závislosti na počtu let praxe), dále nenárokové složky platu (osobní příplatek, mimořádné a motivační odměny v návaznosti na plnění stanovených úkolů);
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 5 dnů indispozičního volna, příspěvek na stravování, FKSP, pružná pracovní doba, 12 dnů home office, odborné vzdělávání, jazyková výuka, zaměstnanecké akce);
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu;
 • perspektivní a zajímavou práci v příjemném prostředí a kolektivu.

Další informace:

 • předpokládaný nástup: červen 2023 nebo dle dohody
 • místo výkonu práce: Praha, Olbrachtova 2006/9, Praha 4

V případě Vašeho zájmu o tuto pozici zašlete nejpozději do 22. 5. 2023 strukturovaný životopis v českém jazyce na e-mailovou adresu: kariera@sfzp.cz. Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Projektový/á manažer/ka_OOV Od. IV, zástup za RD (707)

Uchazeč/ka se zasláním strukturovaného životopisu přihlašuje do výběrového řízení a stvrzuje, že si není vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů.

Nedoložení výše požadovaných dokumentů nejpozději v den pohovoru je považováno za nesplnění formálních požadavků a může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení.

Státní fond životního prostředí ČR má oprávněný zájem zpracovávat životopisy zaslané na základě tohoto inzerátu, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Státní fond životního prostředí ČR si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, případně nevybrat žádného kandidáta.

Kontakt:

Státní fond životního prostředí ČR

Ing. Lenka Vašová

Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

tel: 731 681 453

e-mail: kariera@sfzp.cz