Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > OECD hodnotila stav životního prostředí v České republice. Státu se daří, ale čekají nás i mimořádné výzvy

OECD hodnotila stav životního prostředí v České republice. Státu se daří, ale čekají nás i mimořádné výzvy

17.07.2018
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) po 13 letech hodnotila stav, vývoj a politiky v oblasti životního prostředí České republiky, tzv. EPR – Environmental Performance Review. Zatímco přezkum ekonomiky ČR probíhá každé dva roky, hodnocení politik životního prostředí proběhlo naposledy v roce 2005 a jeho závěry jsou tak pro ČR velmi přínosné.
Jestřábník oranžový (Hieracium aurantiacum) Jestřábník oranžový (foto: Hana Rosenkranzová)

Od roku 2005 Česká republika významně pokročila v ochraně životního prostředí a podle hodnocení OECD se státu daří vyvažovat mimořádně rychle rostoucí ekonomický růst a jeho dopady na životní prostředí, které s sebou hospodářská činnost přirozeně nese. Zároveň však OECD dodává, že část populace je stále dlouhodobě vystavena znečištění ovzduší. Největší problémy v oblasti kvality ovzduší nadále způsobuje doprava a spalování fosilních paliv v domácnostech. OECD odhaduje, že celkové náklady spojené se znečištěným ovzduším odpovídaly v roce 2016 hodnotě 6 % HDP. Právě v této oblasti stojí před nadále ČR největší výzvy.

„Hodnocení politik životního prostředí v České republice je podle OECD v mnoha ohledech pozitivní. Odborníci OECD ocenili za poslední dekádu např. funkční systém třídění obalových materiálů, investice do kvality vody a rozvoje vodohospodářské infrastruktury nebo třeba přístup veřejnosti k informacím o životním prostředí a její účast na rozhodování o životním prostředí. Na druhou stranu OECD upozorňuje Českou republiku například na nízký skládkovací poplatek, který brání rozvoji recyklace komunálních odpadů, na absenci uhlíkové daně, která by urychlila odklon od uhlí nebo třeba na nízké daně v oblasti dopravy, jejíž nárůst výrazně zatěžuje naše ovzduší. Celkem jsme od OECD obdrželi 46 doporučení, jak v ochraně životního prostředí pokračovat s tím, že některé kroky již realizujeme, jako např. přechod na oběhové hospodářství v rámci přípravy nového odpadového zákona, který chceme předložit do konce roku 2018,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Richard Brabec.

Ángel Gurría, generální tajemník Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), při prezentaci výsledků EPR mj. upozornil na to, že např. skládkování je v České republice 6x levnější než spalování, což je zcela proti hierarchii správného nakládání s odpady. Současně poukázal na nutnost snižovat produkci odpadů v domácnostech a také na motivaci obcí státem, pokud budou s odpady nakládat ekologicky.

Zvláštní pozornost byla v rámci dvou hloubkových kapitol věnována nakládání s odpady a oběhovému hospodářství a udržitelnému rozvoji měst. Obě oblasti jsou pro ČR mimořádně důležité, první vzhledem k chystané novele zákona o odpadech a druhá vzhledem k výzvám v oblasti efektivní správy měst a zavádění inovativních politik na lokální úrovni.

V oblasti nakládání s odpady OECD potvrdila výrazný pokrok ČR v zavedení příslušných politik, což se projevuje ve velmi dobré míře recyklace odpadů. Produkce odpadu na jednoho obyvatele je navíc daleko pod průměrem OECD, avšak i nadále zůstává hlavní metodou odstraňování odpadů skládkování. Proto bude podle OECD zapotřebí daleko většího úsilí, má-li být v roce dosažen cíl EU v oblasti recyklace na úrovni 50 %. Zcela zásadní tak pro ČR bude včasné přijetí novely zákona o odpadech. Pozitivní je pro Českou republiku podle OECD mj. i činnost Rady vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR). Kromě její role v oblasti promítání otázek udržitelnosti do sektorových politik je cenná také vzhledem k tomu, že agenda životního prostředí nemá na nižších správních úrovních dostatečně velkou prioritu. Města jsou jednou ze šesti hlavních kapitol národního strategického rámce udržitelného rozvoje (ČR 2030) a pod samotnou RVUR byl zřízen výbor pro udržitelné municipality. Tato opatření by měla v budoucnu vést k aktivnějšímu přístupu měst k environmentální politice.

Nadprůměrně si ČR vede v oblasti ochrany přírody. Rozloha chráněných území je v České republice v porovnání s okolními státy nadprůměrná. Podíl území alespoň nějakým způsobem chráněné přírody je na 22 % z celkové rozlohy ČR. OECD současně vyzdvihla ČR jako jednu ze zemí, které mají jeden z nejvyšších podílů půdy obdělávané v režimu ekologického zemědělství. V ČR je to celých 12% veškeré zemědělské půdy. V souvislosti s přírodou a přírodními zdroji však OECD upozorňuje na očekávané stále častější střídaní povodní a sucha, hlavně v souvislosti se změnou klimatu, a s tím související výzvy, které nás jako stát čekají.

Publikace – nejdůležitější zjištění OECD v českém jazyce (MB, pdf)