Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Světový den vody: letošním tématem je podzemní voda a její význam

Světový den vody: letošním tématem je podzemní voda a její význam

22.03.2022
Na dvaadvacátý březen připadá již tradičně Světový den vody. Připomíná nám vodu jako nenahraditelný zdroj života na zemi, který je třeba chránit. Letošním ústředním tématem je podzemní voda s podtitulem „Podzemní voda je neviditelná, ale její dopad je viditelný všude“.

Šetrné hospodaření s vodou a posilování jejích různých zdrojů (včetně podzemní vody) dlouhodobě podporují dotační programy administrované Státním fondem životního prostředí České republiky. Od roku 2014 bylo takto 19 miliardami korun z evropských i národních zdrojů podpořeno přes 600 projektů výstavby kanalizací a ČOV. Díky tomu bylo vybudováno 3 140 km nových kanalizací, na které se nově napojilo přes 300 tisíc obyvatel.

Efektivnímu nakládání se srážkovou vodou na zastavěném území obcí se věnuje aktuálně probíhající Výzva č. 10/2021 z Národního programu životní prostředí (NPŽP). Finance jsou poskytnuty v rámci Národního plánu obnovy (NPO) – téměř miliarda korun je připravena např. na akumulační povrchové či podzemní nádrže a další vsakovací a retenční zařízení. Nechybí ani podpora budování propustných zpevněných povrchů nebo výměny stávajících nepropustných zpevněných povrchů za propustné zpevněné.

Projekty zaměřené na vsak, retenci a akumulaci srážkové vody včetně jejího dalšího využití se budou moci ucházet o podporu i v novém programovém období Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), kde na tyto projekty bude vyčleněno 10,2 mld. Kč.  Pod hlavičkou specifického cíle „Podpora přizpůsobení se změně klimatu“ bude možné čerpat dotaci na opatření a aktivity spojené s hospodařením se srážkovými vodami. Vedle již zmíněných řešení sem také patří mj. vytváření tůní (mokřadů) a malých vodních nádrží, realizace zelených střech, zavádění šetrných půdoochranných technologií či podpora opatření pro řízenou dotaci podzemních vod.

Budování modrozelené infrastruktury v městech a obcích bude v novém OPŽP navíc možné propojit s projekty zaměřenými na snižování energetické náročnosti či rozvoj obnovitelných zdrojů, a to díky důrazu na využití tzv. komplexních projektů. Žadatelé budou moci všechny investiční záměry, např. ohledně revitalizace budovy a jejího okolí, předložit v jedné žádosti.

V programovém období OPŽP 2021-2027 bude významnou měrou pamatováno také na podporu projektů dobudování / výstavby kanalizací a ČOV. Ve specifickém cíli „Podpora přístupu k vodě a udržitelného hospodaření s vodou“ jsou za tímto účelem alokovány prostředky ve výši 14,1 mld. Kč, a to i na výstavbu nových zdrojů vody nebo intenzifikaci jejích stávajících zdrojů.