Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Detail tiskové zprávy

 

Norské fondy: Realizace může začít, šest inovativních projektů si rozdělí 77 milionů korun z výzvy Trondheim

23.03.2022   |   Tisková zpráva
V dubnu minulého roku zahájil Státní fond životního prostředí ČR příjem projektových námětů do dvoukolové výzvy „Trondheim.“ Alokace 93,6 milionu korun, připravená z programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, byla určena na realizaci projektů, jejichž cílem je snížení znečištění povrchových vod zbytky léčiv. Z prvního kola výzvy postoupilo k dalšímu hodnocení dvanáct projektů, z nichž šest bylo doporučeno k podpoře. Úspěšní žadatelé mohou začít s realizací svých aktivit.

„Ze strany žadatelů jsme zaznamenali velký zájem o téma znečištění vod zbytky farmak. V prvním kole výzvy jsme obdrželi čtrnáct projektových námětů, ze kterých se během procesu hodnocení vyprofilovalo sedm projektů doporučených k podpoře. Během hodnocení jsme byli informováni, že jeden z žadatelů je z provozních důvodů bohužel nucen odstoupit. Finanční prostředky však nezůstanou nevyužité. Naším záměrem je přesunout zbývající částku do výzvy „Rago“, kde je alokace nedostatečná. Tento krok nám umožní podpořit další dva projekty zaměřené na inovace v ochraně ekosystémů,“ shrnuje výsledky výzvy Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí České republiky.

Finanční prostředky ve výzvě „Trondheim“ poputují například Vysokému učení technickému v Brně, kde budou v provozu čistíren odpadních vod testovat snižování koncentrací léčiv pomocí oxidačních procesů, či Vysoké škole báňské, která připraví poloprovozní čistící jednotku pro čistírnu odpadních vod v Příbrami. Na nový stupeň čistění se zaměří také ve městě Moravský Beroun, které díky projektu Agrovýzkumu Rapotín s.r.o. získá nový stupeň čištění odpadních vod. Ten je pro tuto lokalitu obzvláště důležitý, protože recipient přečištěné vody se nachází na území ochranného vodohospodářského pásma, ve kterém jsou přítomny prameny minerální vody.

Realizace projektů tentokrát nebude poslední fází výzvy: „Téma znečištění povrchových vod zbytky léčiv považujeme za velmi důležité. Výsledky našich projektů bychom proto v budoucnu chtěli představit na odborné konferenci, která bude připravena pod záštitou programu Norských fondů a především jejich Bilaterálního fondu. Na možnosti konání závěrečné mezinárodní konference jsme obdrželi pozitivní reakce z donorského státu i ze strany českých institucí, které se věnují tématu znečištění vod,“ popisuje Petr Valdman plány na prezentaci projektů. Samotná realizace projektů má mezinárodní přesah, mezi partnery patří například Norský institut pro výzkum vody či Slovenská technická univerzita v Bratislavě.

Norské fondy podpoří unikátní projekt společnosti Pražské vodovody a kanalizace a pražské Thomayerovy nemocnice

Mezi podpořené žadatele patří také jedna z největších pražských nemocnic, která uspěla ve spolupráci se společností Pražské vodovody a kanalizace se svou žádostí a bude realizovat největší z projektů této výzvy. Podpora se týká unikátního čistění specifických nemocničních odpadních vod přímo u jejich zdroje. Tyto vody mohou mít nejen infekční charakter, ale jsou také velmi zatíženy mikropolutanty, především farmaky, která nejsou stávajícími technologiemi na běžných čistírnách odpadních vod odstraňována. Takové látky se pak mohou dostávat do povrchových vod a negativně ovlivňovat i další složky životního prostředí. Odstraňování zbytků léčiv z odpadních vod je rovněž jedním z klíčových nástrojů v boji s předcházením vzniku antibiotické rezistence bakterií.

„V rámci projektu bude v areálu Thomayerovy nemocnice postaveno nové zařízení na čištění nemocničních odpadních vod sestávající z různých technologií, které umožňují odstraňování uvedených znečišťujících látek. Naši odborníci budou sledovat a vyhodnocovat jejich účinnost a technologii procesu čištění dále optimalizovat. Optimalizované a ověřené technologie chceme v budoucnu nabídnout i ostatním nemocnicím,“ sdělil ředitel Pražských vodovodů a kanalizací Petr Mrkos.

„Hlavním cílem projektu je ochrana zdrojů pitné vody. Jsme hrdí na to, že naše nemocnice je průkopníkem v tak významném projektu“ doplňuje ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.