Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Tiskové centrum > Tiskové zprávy > Detail tiskové zprávy

 

Obce a města dostanou peníze na připravené projekty vodovodů a kanalizací. MŽP vyjednalo dalších 10 miliard

13.03.2024   |   Tisková zpráva
Další miliardy míří na kanalizace, čistírny odpadních vod nebo vodovody napříč Českem. Zelenou dostanou kladně vyhodnocené projekty, které si obce a vodohospodáři z veřejného sektoru podali skrze 42., 43., a 44. výzvu Operačního programu Životní prostředí, ale nedostane se na jejich podporu kvůli vyčerpané alokaci. Peníze se podařilo vyjednat ministru Hladíkovi, v roce 2025 a 2026 tak bude pro tyto projekty vyčleněno celkem 10 miliard korun.

Ve výzvách, které vyhlásilo MŽP prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR loni v srpnu s celkovou alokací 4 miliardy korun, bylo přijato 477 žádostí s požadavkem na dotaci převyšující rámec finančních možností výzev.

„Obce a města si řekly celkem o 14,8 miliardy v oblasti výstavby kanalizací a čistíren odpadních vod a o 3,8 miliardy pro oblast výstavby vodovodů. Tato čísla jasně ukazují, že poptávka po takových projektech je opravdu velká, a proto jsem rád, že se nám podařilo na vládě dojednat dalších 10 miliard, jelikož ve stávajících dotačních titulech jsou peníze již vyčerpány,“ informuje ministr životního prostředí Petr Hladík a dále zdůrazňuje, že se jedná o finančně nákladné projekty, které s ohledem na cenovou regulaci nejsou mnohdy samofinancovatelné a bez dotace je jejich realizace téměř nemožná.

Podpora pro oblast vodohospodářské infastruktury je žádoucí a nezbytná nejen k naplnění požadavků práva EU, ale hlavně k reálnému zajištění komfortu občanů ČR prostřednictvím čištění a dodávky vody. Jedná se o klíčový sektor technické infrastruktury měst a obcí, který je nezbytný pro fungování a rozvoj společnosti. Investice do této infrastruktury jsou realizované zejména obcemi za finanční podpory Operačního programu Životní prostředí, kde je o oblast odpadní i pitné vody tradičně veliký zájem a finance již nestačí na podporu dalších projektů.

Obce a města již oslovujeme

„Žádostem nad alokaci výzvy, zařazeným do zásobníku projektů Operačního programu Životní prostředí, nabídneme financování formou dotace ve výši 60 % namísto původních 70 %. Díky snížení podpoříme maximum projektů, v případě obcí do dvou tisíc obyvatel  k této snížené dotaci dále nabídneme možnost čerpat 20% zápůjčkou se zvýhodněnou úrokovou sazbou 1 % ze zdrojů SFŽP ČR, přičemž dotace na intenzifikace úpraven vod a čistíren odpadních vod zůstává ve výši 30 %,“ upřesňuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Všechny přijaté a kladně vyhodnocené projekty zařazené do zásobníku postupně oslovujeme a počítáme s tím, že v dubnu vyhlásíme jednoduchou výzvu na příjem žádostí, které jsou již vyhodnoceny, takže následný schvalovací proces bude velmi rychlý. Zejména projekty s uzavřenou smlouvou o dílo budou moci využít letošní stavební sezónu a maximálně se urychlí realizace projektů s nepochybným pozitivním dopadem nejen na životní prostředí, ale i život obyvatel v obcích,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Revize směrnice: Povinná kanalizace a čistírna i v obcích nad jeden tisíc obyvatel

V oblasti odpadní vody jsou výše uvedené investice nezbytné zejména k naplňování, resp. implementaci požadavků EU, a to zejména plnění požadavků vyplývajících ze Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991. Tato směrnice požaduje zajištění centralizovaného sběru, odvádění a čištění odpadních vod u aglomerací nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO). Směrnice byla plně přenesena do národní právní úpravy, přesto má ČR nadále dílčím způsobem problémy s její praktickou aplikací. V současné chvíli existuje několik desítek aglomerací, které nejsou z pohledu Evropské komise vyřešené. Aktuálně probíhá revize této směrnice, která mj. rozšiřuje její působnost také na aglomerace menší než 2 000 EO a dále zpřísňuje požadavky na emisní standardy. V oblasti zásobování pitnou vodou je klíčová podpora dostavby vodovodních přivaděčů a vodovodních sítí, a to zejména v oblastech, které jsou zásobovány z mnohdy zranitelných individuálních zdrojů a v době sucha nezbývá obyvatelům nic jiného než náhradní zásobování pitnou vodu z přistavených cisteren.