Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Zjišťování skutečného majitele se od června řídí novými pravidly

Zjišťování skutečného majitele se od června řídí novými pravidly

24.05.2021
S ohledem na novou legislativu dochází od června k podstatným změnám v oblasti definování a zjišťování skutečného majitele a fungování evidence skutečných majitelů. Zadavatel bude povinen se níže uvedenými pravidly řídit bez ohledu na to, kdy byla veřejná zakázka zahájena, pokud skutečného majitele bude zjišťovat po výše uvedeném datu.

Ke dni 17. 12. 2020 byl vyhlášen zákon č. 527/2020 Sb., měnící zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o praní špinavých peněz“) a mimo jiné také zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), současně byl dne 3. 2. 2021 pod č. 37/2021 Sb., vyhlášen zákon o evidenci skutečných majitelů (dále také „ZESM“). V důsledku výše uvedené novely zákonů dochází od 1. 6. 2021 k podstatným změnám v oblasti definování a zjišťování skutečného majitele a fungování evidence skutečných majitelů. Zadavatel tedy bude povinen se níže uvedenými pravidly řídit bez ohledu na to, kdy byla veřejná zakázka zahájena, pokud skutečného majitele bude zjišťovat po výše uvedeném datu.

Definice skutečného majitele

Dosavadní definice skutečného majitele v § 4 odst. 4 zákona o praní špinavých peněz je zrušena a nahrazena definicí novou, která je obsažena v § 2 písm. c) až e) ZESM (a blíže vymezen v § 3 až 7 ZESM). Skutečným majitelem je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem.

Na významu tak nabývají pojmy „koncový příjemce“ a „osoba s koncovým vlivem“, se kterými se můžete blíže seznámit v ZESM. Pozici skutečného majitele lze naplnit i pouze jednou z uvedených charakteristik.

V § 7 ZESM jsou dále definovány subjekty, které skutečného majitele nemají. Tento výčet je uzavřený a nelze jej rozšiřovat. Jedná se např. o stát, územní samosprávný celek („ÚSC“), školskou právnickou osobu zřízenou státem/ÚSC, veřejnou výzkumnou instituci, právnickou osobu zřízenou zákonem nebo mezinárodní smlouvou atd. V takových případech zadavatel z povahy věci skutečného majitele nezjišťuje.

Zjišťování údajů o skutečném majiteli

Výše uvedenou novelou se upravuje § 122 odst. 4, 5 a 7 ZZVZ, kdy dochází ke změně postupu zadavatele při zjišťování skutečných majitelů vybraného dodavatele. Zjišťování skutečného majitele bude nově probíhat odlišně v případě, kdy bude vybraným dodavatelem česká právnická osoba a v případě, kdy bude vybraným dodavatelem zahraniční právnická osoba. Zjišťovat skutečného majitele jsou povinni zadavatelé při zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek.

Vybraný dodavatel je česká právnická osoba

Zadavatel bude povinen skutečného majitele zjistit z evidence skutečných majitelů. Nebude tedy dále povinen vyzývat dodavatele k předložení informací a dokladů k jeho skutečnému majiteli, současně ani nebude moci takto postupovat. Pokud vybraný dodavatel nebude v evidenci zapsán, bude zadavatel povinen jej ze zadávacího řízení vyloučit a není oprávněn s ním uzavřít smlouvu. Dodavatel může být do evidence zapsán v průběhu zadávacího řízení. Nejzazší okamžik, ke kterému musí být dodavatel v evidenci zapsán, je odeslání oznámení o příp. vyloučení dodavatele, k pozdějšímu zápisu nebude moci zadavatel přihlížen a dodavatel se ho nemůže dovolávat ani v případě podaných námitek proti svému vyloučení.

Vybraný dodavatel je zahraniční právnická osoba

Zadavatel vyzve dodavatele k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li taková evidence, tak ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem a předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah skutečného majitele k dodavateli. Těmito doklady jsou zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Pokud dodavatel nepředloží výpis z obdobné evidence, pokud taková existuje, je zadavatel povinen jej vyloučit ze zadávacího řízení. Obdobně, pokud dodavatel nepředloží informace a doklady, ze kterých vyplývá vztah mezi dodavatelem a skutečným majitelem, musí jej zadavatel opět ze zadávacího řízení vyloučit.

Podrobné informace naleznete v Stanovisku expertní skupiny MMR ČR k zákonu o zadávání veřejných zakázek.