Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Zveřejňujeme termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2021

Zveřejňujeme termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2021

02.11.2021
Státní fond životního prostředí ČR žádá všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby (ZoR a ŽoP) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

SFŽP ČR vyhlašuje následující termíny pro podání zpráv o realizaci spolu se žádostmi o platby:

  • Projekty s termínem ukončení stavebních a realizačních prací do 31. 10. 2021 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 18. 11. 2021,
  • Projekty, které budou financovat významnější částky ještě během listopadu 2021 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 2. 12. 2021.

Vzhledem k časové náročnosti procesu kontroly upozorňujeme, že rychlá administrace je možná pouze u bezchybných ZoR a ŽoP. Aby nedocházelo k pozastavení administrace z důvodu případných nedostatků, a tímto k neproplacení v letošním roce, je na webu opzp.cz zveřejněna příručka, která poradí příjemcům, jak správně vyplnit ZoR a ŽoP.

Nejčastější chyby prodlužující administraci jsou:

  • chybně zadané částky neodpovídající fakturám,
  • investiční a neinvestiční výdaje nastavené v rozporu s vydaným právním aktem,
  • neuvedení variabilního symbolu/čísla faktury ŽoP na soupisce dokladu v IS KP14+,
  • chybně zadané úhrady jednotlivých faktur,
  • chybějící nebo chybně vyplněné bankovní účty příjemce a fakturujících dodavatelů v MS 2014+.

Příjemce podpory předkládá ZoR a ŽoP elektronicky prostřednictvím IS KP14+ v souladu s Finančním plánem projektu, který je před rozpracováním ZoR a ŽoP třeba upravit pomocí Žádosti o změnu. Předpokládaný termín podání ŽoP uvedený ve Finančním plánu musí být v rozmezí 30 kalendářních dní od data skutečného podání ŽoP.

Příjemce do ŽoP zahrnuje fakturaci způsobilých výdajů. V případě, že příjemce do ŽoP zahrne neuhrazené nebo částečně uhrazené faktury, je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od data poskytnutí podpory faktury uhradit (tj. z dotace OPŽP, případné půjčky SFŽP a vč. podílu vlastních zdrojů) a neprodleně doložit bankovními výpisy FM projektu. Uhrazenou fakturaci nezpůsobilých výdajů příjemce dokládá až k závěrečné ZoR.

Upozorňujeme příjemce podpory, že neprofinancování naplánovaných prostředků na rok 2021 může výrazně zbrzdit administraci plateb projektu v roce 2022.