Právě se nacházíte: SFŽP ČR > Aktuality > Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami

Chovatelé mohou získat dotaci na ochranu stád před velkými šelmami

12.01.2023
Po několikaměsíční přestávce je možné opět získat na zabezpečení chovů až 100% dotaci.

Přítomnost velkých šelem, zejména vlka obecného, v české krajině znamená pro chovatele hospodářských zvířat nutnost realizace preventivních opatření k zamezení škod. Udržení pastvy je zásadní pro vzhled naší krajiny i pro péči o mnohé cenné biotopy a druhy. Stát se proto snaží chovatele podporovat. Nyní lze po několikaměsíční přestávce opět získat na zabezpečení svých chovů až 100% dotaci. Zdrojem financí je Operační program Životní prostředí 2021-2027.

O podporu mohou chovatelé požádat u dvou subjektů – Státního fondu životního prostředí ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR: „Snažíme se chovatelům vyjít co nejvíc vstříc, pastva totiž utvářela naši krajinu po stovky let a těžko se dá nahradit. Na finance si proto budou moci sáhnout jak lidé, kteří v zemědělství podnikají, tak i ti, kteří chovají pro radost pár oveček za domem. Na zabezpečení svých zvířat dostanou až 100  % nákladů,“ vysvětluje František Pelc z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Výzva [1], kterou vypsala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, umožní získat finance na zabezpečení stád drobným chovatelům, kteří nepodnikají v zemědělství. Oproti minulému období je výhodou, že se jedná o takzvané zjednodušené metody vykazování, což snižuje administrativu. Minimální výše dotace je 50 000 korun, celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 200 000 euro. Díky zjednodušeným metodám vykazování nebudou muset příjemci podpory k proplacení dotace dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem (Náklady obvyklých opatření MŽP).

Po zkušenostech z minulého období jsme se snažili žadatelům přístup k financím co nejvíce zjednodušit. Nebudou muset dokládat smlouvy či faktury, cena je stanovena jednotným sazebníkem. Je tedy například jedno, zda si na práci najmete firmu, nebo zda to uděláte sám – klíčové je, abyste skutečně splnil to, co je v žádosti a současně nepřekročil částku danou sazebníkem. Tento systém se nám podařilo domluvit s Evropskou komisí a věřím, že s ním žadatelé budou spokojeni,“ vysvětluje Anna Limrová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Chovatelé, kteří v zemědělství podnikají, budou moci na zabezpečení svých stád získat finance prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. O dotaci na zabezpečení stád budou moci požádat ve dvou výzvách, první z nich pro projekty v režimu de minimis bude vypsána 18. 1. 2023 [2], pro projekty zakládající veřejnou podporu pak koncem února [3]. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR bude k jednotlivým žádostem vydávat závazné stanovisko.


Poznámky:
[1] AOPK ČR, OPŽP – 2. výzva Specifický cíl 1.6
[2] Žádosti o podporu v rámci Cíle politiky 2, Priority 1, Specifického cíle 1.6, Opatření 1.6.1 V této výzvě budou podpořeny pouze projekty v režimu de minimis podle nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 – maximálně do výše 20 000 EUR.
Určení formy a výše podpory: Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu, nepřímé výdaje formou paušální sazby. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021 – 2027 a příloze č. 03 – Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+.
Jeden žadatel může žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do jedné žádosti.
[3] V této výzvě budou podpořeny pouze projekty realizované v souladu s Pokyny ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech (2022/C 485/01). Vzhledem k probíhající notifikaci veřejné podpory s Evropskou komisí si poskytovatel vyhrazuje právo na změnu podmínek výzvy v závislosti na výsledku tohoto procesu. Do doby vydání kladného notifikačního rozhodnutí zároveň nelze vydávat projektům právní akty o poskytnutí podpory. Náklady vzniklé před podáním žádosti nejsou v rámci této výzvy způsobilé. V rámci této výzvy může jeden žadatel žádat o podporu výhradně na takový projekt, který se vztahuje jen k jeho vlastní zemědělské činnosti, nelze kumulovat opatření pro více subjektů do jedné žádosti.
Určení formy a výše podpory:
Pro projekty s celkovými náklady do 200 tis. EUR
Přímé realizační výdaje formou zjednodušených metod vykazování – jednorázové částky dle návrhu rozpočtu. Nepřímé náklady na projektovou přípravu, administraci žádosti, koordinaci v průběhu realizace a publicitu formou skutečných nákladů. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027 a příloze č. 03 – Metodika zjednodušených metod vykazování nákladů s kategorizací položek rozpočtu OPŽP 21+.
Pro projekty s celkovými náklady nad 200 tis. EUR
Formou skutečných nákladů pro přímé i nepřímé výdaje. Míra financování činí max. 100 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021–2027.